REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
IZVRŠNO VEĆE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
NOVI SAD 14. DECEMBAR 2001. GODINE

 

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU ODREĐENIH NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom bliže se određuju nadležnosti autonomne pokrajine, naročito u oblastima u kojima Republika uređuje sistem. Ovim zakonom uređuju se i određena pitanja koja se odnose na osnivanje, organizaciju i rad organizacionih jedinica republičkih fondova i zavoda na teritoriji autonomne pokrajine.

Član 2.

Autonomna pokrajina, u skladu sa Statutom, svojim propisima uređuje pojedina pitanja od interesa za njene građane kao i način njihovog ostvarivanja, a posebno nadležnost organa i obrazovanje organizacija i ustanova i obezbeđivanje njihovog funkcionisanja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 3.

Organi autonomne pokrajine u ostvarivanju nadležnosti utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima bliže uređuju način sprovođenja propisa, vode upravni postupak i rešavaju u poslovima iz svoje nadležnosti, preduzimaju upravne radnje i mere za koje su ovlašćeni, kao i sve druge radnje i mere za izvršenje poslova, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Član 4.

U ostvarivanju nadležnosti utvrđenih ovim zakonom pokrajinski organi ostvaruju saradnju sa republičkim organima i organima lokalne samouprave.

 

II. NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE

1. Kultura

Član 5.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite kulturnih dobara:
1) utvrđuje funkcije matičnih ustanova u oblasti zaštite kulturnih dobara, i to: Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu, Arhiva Vojvodine u Novom Sadu, Biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Muzeja savremene likovne umetnosti u Novom Sadu i Pozorišnog muzeja Vojvodine;
2) propisuje dopunske uslove za rad ustanova iz tačke 1. ovog člana;
3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite na teritoriji autonomne pokrajine;
4) imenuje članove upravnog i nadzornog odbora i direktora ustanova iz tačke 1. ovog člana, osim Biblioteke Matice Srpske, a u Arhivu Vojvodine i Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu predsednik i jedan član upravnog odbora i predsednik nadzornog odbora imenuju se na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture;
5) imenuje članove upravnog i nadzornog odbora i direktora drugih ustanova zaštite na teritoriji autonomne pokrajine, s tim što se dva člana upravnog i jedan član nadzornog odbora tih ustanova imenuju na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture;
6) osniva ustanove u oblasti zaštite iz tačke 1. ovog člana i utvrđuje mrežu ustanova zaštite na teritoriji autonomne pokrajine, osim Biblioteke Matice Srpske;
7) pokreće postupak za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji autonomne pokrajine;
8) izdaje dozvole stranim državljanima za korišćenje arhivske građe i filmovane arhivske građe;
9) utvrđuje uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima kada za teritoriju autonomne pokrajine projekat i dokumentaciju za te radove izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture;
10) obaveštava u roku od sedam dana Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu o utvrđenim uslovima kada te uslove utvrđuje zavod sa teritorije autonomne pokrajine; 11) daje saglasnost na projekat i dokumentaciju za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima kada projekat i dokumentaciju izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture sa teritorije autonomne pokrajine;
12) daje mišljenje o nacrtima prostornih i urbanističkih planova za teritoriju autonomne pokrajine i obaveštava nadležni organ ako plan nema propisanu sadržinu;
13) izdaje dozvolu za premeštanje nepokretnog kulturnog dobra na teritoriji autonomne pokrajine na novu lokaciju, osim kulturnog dobra od velikog značaja, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja;
14) obustavlja građevinske i druge radove na arheološkim nalazištima kao i prilikom pronalaženja arheoloških predmeta;
15) izdaje odobrenje za iznošenje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu u inostranstvo;
16) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita zaposlenih u ustanovama zaštite kulturnih dobara;
17) obustavlja izvršenje prostornih i urbanističkih planova ukoliko ugrožavaju zaštitu spomenika kulture na teritoriji autonomne pokrajine;
18) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. tač. 1, 4, 8. i 13. do 18. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 6.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kinematografije vrši inspekcijski nadzor. Takse i naknade koje se ubiraju na osnovu propisa u oblasti kinematografije prihod su budžeta autonomne pokrajine za obveznike čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, kada je mesto davanja na korišćenje, javno prikazivanje ili prodaje video kaseta na teritoriji autonomne pokrajine odnosno prema mestu emitovanja i početne stanice prevoznog sredstva u kome se emitovanje vrši. Troškovi izdavanja markice u skladu sa zakonom prihod su izdavaoca markice.

Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

Član 7.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa:
1) vrši osnivačka prava u pogledu imenovanja direktora i članova upravnog i nadzornog odbora ustanova čiji se rad, održavanje i programi finansiraju u celosti ili većim delom iz budžeta autonomne pokrajine;
2) obezbeđuje u celini sredstva za rad, investiciono i tekuće održavanje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i mreže ustanova zaštite kulturnih dobara na teritoriji autonomne pokrajine, Arhiva Vojvodine u Novom Sadu i mreže arhiva na teritoriji autonomne pokrajine, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Muzeja savremene likovne umetnosti, Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu i biblioteka koje obavljaju matičnu funkciju na teritoriji autonomne pokrajine, i sredstva za programe rada ovih ustanova u visini 2/3, a 1/3 sredstava za programe rada ovih ustanova obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije.
3) obezbeđuje sredstva za rad, odnosno programe drugih ustanova i organizacija kada se njima doprinosi razvoju kulture i umetnosti u autonomnoj pokrajini ili obezbeđuje razvoj kulture pripadnika nacionalnih manjina.

Dva člana upravnog i jednog člana nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu imenuju se na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Član 8.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine, fondacije i fondove: 1) odobrava osnivanje zadužbina, fondacija i fondova na teritoriji autonomne pokrajine, i sve promene koje se javljaju u toku njihovog rada; 2) vodi registar zadužbina, fondacija i fondova koje se osnivaju na teritoriji autonomne pokrajine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 9.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bibliotečka delatnost:
1) utvrđuje mrežu biblioteka na teritoriji autonomne pokrajine;
2) osniva biblioteke kojima se na teritoriji autonomne pokrajine utvrđuju matične funkcije;
3) utvrđuje bliže uslove za rad biblioteka;
4) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti biblioteka;
5) utvrđuje sastav upravnih i nadzornih odbora u bibliotekama koje obavljaju matičnu funkciju i imenuje članove tih organa;
6) imenuje direktore biblioteka koje obavljaju matičnu funkciju;
7) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita zaposlenih u bibliotekama;
8) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. tač. 1, 2. i 4. do 8. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 10.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast samostalnog obavljanja umetničke i druge delatnosti u oblasti kulture vrši nadzor nad primenom zakona kojim se uređuje ova oblast.

Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

Član 11.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje publikacija vrši nadzor nad zakonitošću rada izdavača i drugih organizacija koje izdaju publikacije. Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

2. Obrazovanje

Član 12.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnovno obrazovanje i vaspitanje:
1) utvrđuje mrežu osnovnih škola;
2) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti osnovnih škola;
3) daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa;
4) donosi program za jezike nacionalnih manjina;
5) odobrava udžbenike za jezike nacionalnih manjina;
6) sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove prosvete donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine, utvrđuje uslove i načine organizovanja nastave na jezicima nacionalnih manjina;
7) sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove prosvete odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine;
8) daje saglasnost na ostvarivanje nastavnog plana i programa na jezicima nacionalnih manjina za manje od 15 učenika;
9) daje saglasnost za promenu stranog jezika;
10) daje saglasnost na odluku o izboru direktora;
11) utvrđuje uslove za brže napredovanje učenika;
12) donosi školski kalendar i odobrava odstupanja od tog kalendara;
13) utvrđuje područja za upis dece;
14) udaljuje nastavnika i saradnika iz nastave ako direktor ne postupi u skladu sa zakonom;
15) daje saglasnost na osnivanje zajedničke stručne službe za sve škole na teritoriji opštine;
16) vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata škole;
17) vrši inspekcijski nadzor nad školama u opštini odnosno gradu koji nisu organizovali ovaj nadzor;
18) rešava po žalbi na rešenje opštinske, odnosno gradske uprave doneto u vršenju inspekcijskog nadzora;
19) vrši nostrifikaciju i ekvivalenciju isprava stečenih u inostranstvu;
20) daje instrukcije opštini odnosno gradu za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Poslovi iz stava 1. tač. 1, 2, 8, 10, 14, 15, 16. do 20. vrše se kao povereni.

Član 13.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje:
1) utvrđuje mrežu srednjih škola;
2) osniva srednje škole;
3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti srednje škole;
4) daje saglasnost na proširenje delatnosti srednje škole;
5) daje saglasnost na obavljanje delatnosti van sedišta;
6) daje saglasnost na ostvarivanje nastavnog plana i programa na jezicima nacionalnih manjina za manje od 15 učenika;
7) utvrđuje broj učenika za upis u srednju školu i daje saglasnost na broj učenika za sticanje stručne osposobljenosti, prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije;
8) daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa za srednju školu;
9) donosi programe za jezike nacionalnih manjina;
10) odobrava udžbenike za jezike nacionalnih manjina;
11) sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove prosvete donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine, utvrđuje uslove i način organizovanja nastave na jezicima nacionalnih manjina;
12) sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove prosvete odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine;
13) vodi postupak po zahtevu za zaštitu prava učenika, učesnika konkursa, njegovog roditelja, odnosno staratelja;
14) donosi školski kalendar i odobrava odstupanja od kalendara;
15) udaljuje nastavnika odnosno saradnika iz nastave ako direktor ne postupi u skladu sa zakonom;
16) daje potvrdu da je arhivska građa uništena ili nestala;
17) daje saglasnost na odluku školskog odbora o izboru direktora;
18) predlaže članove školskog odbora;
19) vrši nostrifikaciju i ekvivalenciju isprava stečenih u inostranstvu;
20) poništava javne isprave;
21) vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata škole;
22) vrši inspekcijski nadzor nad školama u opštini odnosno gradu koji nisu organizovali ovaj nadzor;
23) rešava po žalbi na rešenje opštinske odnosno gradske uprave doneto u vršenju inspekcijskog nadzora.

Poslovi iz stava 1. tač. 1. do 7. i 13. do 23. vrše se kao povereni.


Član 14.


Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje više obrazovanje:
1) osniva više škole;
2) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti viših škola;
3) utvrđuje broj studenata za upis na više škole;
4) imenuje direktora više škole;
5) imenuje deo članova organa upravljanja kao predstavnika osnivača na višim školama;
6) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. tač. 1, 2, 4, 5. i 6. vrše se kao povereni.

Član 15.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje:
1) osniva fakultete i univerzitete;
2) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti fakulteta;
3) utvrđuje broj studenata za upis na fakultet;
4) imenuje deo članova organa upravljanja kao predstavnika osnivača na fakultetima i univerzitetu;
5) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. tač. 1, 2, 4. i 5. vrše se kao povereni

Član 16.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard:
1) utvrđuje mrežu domova učenika i studentskih centara i drugih ustanova učeničkog i studentskog standarda;
2) osniva i ukida ustanove iz tačke 1;
3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i odlučuje o zabrani njihovog rada;
4) odlučuje po prigovoru na odluke o prijemu učenika i studenata u ustanove učeničkog i studentskog standarda;
5) rešava o oduzimanju prava učenika i studenata utvrđenih zakonom;
6) sprovodi konkurs za prijem u domove učenika i studenata;
7) utvrđuje način i postupak raspodele mesta u domovima;
8) utvrđuje način i postupak raspodele abonentskih knjižica;
9) utvrđuje uslove za regresiranje prevoza učenika i studenata u međugradskom saobraćaju;
10) daje saglasnost na akt o sistematizaciji poslova i zadataka ustanova učeničkog i studentskog standarda;
11) imenuje i razrešava članove upravnog i nadzornog odbora u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;
12) imenuje i razrešava direktore ustanova učeničkog i studentskog standarda;
13) vrši nadzor nad primenom ovog zakona;
14) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. tač. 1. do 6. i 9. do 13. vrše se kao povereni.

Član 17.

Autonomna pokrajina obezbeđuje sredstva za rad i ostvarivanje programa ustanova iz članova 12. do 16. ovog zakona. U budžetu autonomne pokrajine obezbeđuje se i deo sredstava za investiciono i tekuće održavanje ustanova iz članova 14. do 16. ovog zakona.

3. Službena upotreba jezika i pisama

Član 18.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisama:
1) bliže uređuje službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji autonomne pokrajine;
2) vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa.

Poslovi iz stava 1. tačka 2) ovog člana vrše se kao povereni.

4. Javno informisanje

Član 19.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast javnog informisanja:
1) određuje interes za građane u autonomnoj pokrajini u oblasti informisanja;
2) osniva javna glasila javna preduzeća i ustanove za obavljanje novinsko-izdavačke delatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih medija i osniva radio-televiziju;
3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač autonomna pokrajina;
4) obezbeđuje sredstva za rad i programe preduzeća i ustanova čiji je osnivač autonomna pokrajina u skladu sa kriterijumima osnivača;
5) imenuje članove upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač autonomna pokrajina;
6) vrši upravni nadzor nad primenom odredaba Zakona o javnom informisanju i Zakona o radio televiziji na teritoriji autonomne pokrajine;
7) vrši nadzor u javnim preduzećima i ustanovama u oblasti javnog informisanja;
8) bliže uređuje sadržaj i način vođenja registra javnih glasila na teritoriji autonomne pokrajine;
9) vodi registar javnih glasila osnovanih na teritoriji autonomne pokrajine.

Poslovi iz tačaka 3, 6, 7. i 9. vrše se kao povereni.

5. Zdravstvena zaštita

Član 20.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite:
1) osniva zdravstvene ustanove koje pružaju bolničku, specijalističku i visoko specijalističku zdravstvenu zaštitu;
2) donosi plan mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji autonomne pokrajine na osnovu kriterijuma i na način utvrđen zakonom;
3) donosi posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za autonomnu pokrajinu;
4) utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama;
5) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom stručnom spremom i komisiju za polaganje specijalističkog ispita;
6) daje mišljenje na predlog za dobijanje naziva primarijus;
7) ugovara cene pojedinačnih usluga, odnosno programa zdravstvenih ustanova za koje se sredstva obezbeđuju u buxetu autonomne pokrajine;
8) vrši poslove zdravstvene inspekcije;
9) vrši nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
10) vrši nadzor nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova.

Poslovi iz stava 1. tač. 4), 5), 8), 9) i 10) vrše se kao povereni.

6. Sanitarni nadzor

Član 21.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sanitarnog nadzora vrši poslove sanitarnog nadzora.

Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

7. Zdravstveno osiguranje

Član 22.

Osniva se Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod), kao organizaciona jedinica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod). Sedište Pokrajinskog zavoda je u sedištu organa autonomne pokrajine. Pokrajinski zavod, pored poslova utvrđenih zakonom i Statutom Republičkog zavoda, vrši i sledeće poslove:
1) koordinira i vrši stručnu kontrolu nad radom filijala Republičkog zavoda obrazovanih na teritoriji autonomne pokrajine;
2) obrazuje i obezbeđuje uslove za rad lekarskih komisija obrazovanih na teritoriji autonomne pokrajine;
3) sprovodi postupak za izdavanje i korišćenje zdravstvene knjižice;
4) organizuje informacioni podsistem, kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike za oblast zdravstvenog osiguranja;
5) vrši statistička i druga istraživanja u oblasti zdravstvenog osiguranja;
6) ostvaruje saradnju sa nadležnim pokrajinskim organom, naročito u pogledu razmene podataka i iskustava.
Pokrajinski zavod ima podračun preko koga se vrše uplate i isplate sredstava Republičkog zavoda na teritoriji autonomne pokrajine.
Direktora Pokrajinskog zavoda imenuje Upravni odbor Republičkog zavoda, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine.
Direktor Pokrajinskog zavoda učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda, bez prava na odlučivanje.
Direktor Pokrajinskog zavoda imenuje direktore filijala Republičkog zavoda koji su obrazovani na teritoriji autonomne pokrajine.

8. Penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 23.

Osniva se Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond), kao organizaciona jedinica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond). Sedište Pokrajinskog fonda je u sedištu organa autonomne pokrajine. Pokrajinski fond, pored poslova utvrđenih zakonom i Statutom Republičkog fonda, obavlja:
1) pripremu i izradu materijala za pregovore sa inostranim nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja;
2) poslove dijagnostike radi provere medicinske dokumentacije;
3) poslove u vezi sa stažom osiguranja sa uvećanim trajanjem;
4) poslove u vezi sa obezbeđivanjem društvenog standarda korisnika prava;
5) vrši statistička i druga istraživanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
6) ostvaruje saradnju sa nadležnim pokrajinskim organom, naročito u pogledu razmene podataka i iskustava, kao i sa savezom penzionera i savezima sindikata obrazovanim na nivou autonomne pokrajine.

Pokrajinski fond ima podračun preko koga se vrše uplate i isplate sredstava Republičkog fonda na teritoriji autonomne pokrajine.
Direktora Pokrajinskog fonda imenuje Upravni odbor Republičkog fonda, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine.
Direktor Pokrajinskog fonda učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog fonda, bez prava na odlučivanje.
Direktor Pokrajinskog fonda imenuje direktore filijala Republičkog fonda koji su obrazovani na teritoriji autonomne pokrajine.

9. Socijalna zaštita

Član 24.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite:
1) bliže uređuje, u skladu sa materijalnim mogućnostima, druga prava u oblasti socijalne zaštite, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarenje, kao i druge oblike socijalne zaštite ako je prethodno u svom budžetu za to obezbedila sredstva;
2) osniva ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji autonomne pokrajine u skladu sa mrežom ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koju utvrđuje Republika;
3) imenuje upravne i nadzorne odbore, kao i direktore ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koje se osnivaju na teritoriji autonomne pokrajine;
4) daje saglasnost na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koji donosi Republika, u delu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriji autonomne pokrajine;
5) daje saglasnost na imenovanje direktora centara za socijalni rad na teritoriji autonomne pokrajine;
6) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika;
7) vrši poslove drugostepenog organa po rešenjima centara za socijalni rad na teritoriji autonomne pokrajine;
8) vrši reviziju rešenja centara za socijalni rad na teritoriji autonomne pokrajine o priznatim pravima iz okvira prava i dužnosti Republike;
9) vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova socijalne zaštite na teritoriji autonomne pokrajine;
10) vrši nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite.

Poslovi iz tačaka 7 - 10. vrše se kao povereni.

10. Pravna zaštita porodice i starateljstvo

Član 25.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita porodice i starateljstvo, vrši poslove drugostepenog organa u odnosu na rešenja organa starateljstva sa teritorije autonomne pokrajine. Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

11. Društvena briga o deci

Član 26.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast društvene brige o deci vrši stručni nadzor nad ostvarivanjem socijalnog rada u ustanovama za decu. Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

12. Boračka i invalidska zaštita

Član 27.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast boračke i invalidske zaštite:
1) obezbeđuje funkcionisanje oblasti boračko-invalidske zaštite;
2) vrši poslove drugostepenog organa i vrši reviziju;
3) vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata organa koji u prvom stepenu rešavaju o pravima iz boračko-invalidske zaštite;
4) vrši kontrolu trošenja sredstava namenjenih za ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
5) formira bazu podataka informacionog podsistema autonomne pokrajine u okviru jedinstvenog sistema Republike.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

13. Zaštita civilnih invalida rata

Član 28.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite civilnih invalida rata:
1) obezbeđuje funkcionisanje u oblasti zaštite civilnih invalida rata;
2) vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata organa koji u prvom stepenu rešavaju o pravima iz zaštite civilnih invalida rata;
3) vrši kontrolu trošenja sredstava namenjenih za ostvarivanje prava iz oblasti zaštite civilnih invalida rata;
4) formira bazu podataka informacionog podsistema autonomne pokrajine u okviru jedinstvenog sistema Republike. Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

14. Zaštita i unapređenje životne sredine

Član 29.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i unapređenje životne sredine:
1) donosi program zaštite i razvoja životne sredine na teritoriji autonomne pokrajine i utvrđuje mere za njegovo sprovođenje u skladu sa osnovnim ciljevima i pravcima utvrđenim na nivou Republike;
2) uređuje pojedina pitanja zaštite razvoja i unapređivanja životne sredine od interesa za autonomnu pokrajinu;
3) osniva Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kome se za teritoriju autonomne pokrajine poverava vršenje javnih ovlašćenja i poslova u oblasti zaštite prirode i prirodnih dobara, koja su u nadležnosti Republike;
4) osniva javno preduzeće za upravljanje nacionalnim parkom na teritoriji autonomne pokrajine;
5) obezbeđuje praćenje stanja činilaca životne sredine i ovlašćuje stručne organizacije za obavljanje tih poslova na teritoriji autonomne pokrajine;
6) daje saglasnost na analizu uticaja radova i objekata na životnu sredinu, za objekte i radove za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine;
7) daje saglasnost na osnove i programe zaštite i unapređivanja flore i faune, šuma i voda, kao i uređivanje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta i na urbanističke planove za područje nacionalnog parka koji se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
8) obrazuje informacioni podsistem za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike;
9) vrši upravni nadzor u svim oblastima zaštite životne sredine, osim u oblasti opasnih materija i očuvanja biodiverziteta i preduzima mere za otklanjanje nezakonitosti.

Poslovi iz stava 1. tačka 9) obavljaju se kao povereni poslovi.

15. Urbanizam

Član 30.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno i urbanističko planiranje:
1) donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže infrastrukture i mreže područja ili objekata sa posebnim funkcijama za područja na teritoriji autonomne pokrajine;
2) izdaje urbanističku dozvolu i daje urbanističku saglasnost za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine;
3) vrši inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, naročito za objekte za koje urbanističku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine;
4) rešava po žalbama protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave, sa teritorije autonomne pokrajine iz oblasti urbanizma; Odluku o pristupanju izradi prostornog plana donosi nadležni organ autonomne pokrajine, o čemu obaveštava ministarstvo nadležno za poslove urbanizma u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Kontrolu plana vrši stručna Komisija ministarstva nadležnog za poslove urbanizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i uređenje prostora. Saglasnost na plan donet od strane nadležnog organa autonomne pokrajine daje ministar nadležan za poslove urbanizma, u roku od 30 dana.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

16. Građevinarstvo

Član 31.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata:
1) izdaje građevinsku dozvolu čije je izdavanje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove urbanizma i građevina za objekte koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine;
2) vrši inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine;
3) rešava po žalbama protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave, sa teritorije autonomne pokrajine iz oblasti izgradnje objekata.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

17. Stambena oblast

Član 32.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stambena oblast rešava po žalbama protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave.
Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

18. Zapošljavanje

Član 33.

Osniva se Pokrajinski zavod za tržište rada (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod), kao organizaciona jedinica Republičkog zavoda za tržište rada (u daljem tekstu: Republički zavod). Sedište Pokrajinskog zavoda je u sedištu organa autonomne pokrajine. Pokrajinski zavod, pored poslova utvrđenih zakonom i Statutom Republičkog zavoda:
1) daje saglasnost na opšta akta preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida;
2) samostalno programira zapošljavanje i vršenje priprema za zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju;
3) obrazuje informacioni podsistem kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike u oblasti zapošljavanja.

Pokrajinski zavod ima podračun, u skladu sa zakonom i Statutom Republičkog zavoda.
Direktora Pokrajinskog zavoda imenuje Upravni odbor Republičkog zavoda, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine.
Direktor Pokrajinskog zavoda učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda, bez prava na odlučivanje.
Direktor Pokrajinskog zavoda imenuje direktore organizacionih jedinica Republičkog zavoda koji su obrazovani na teritoriji autonomne pokrajine.

19. Privreda i privatizacija

Član 34.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast privatnog preduzetništva rešava po žalbama protiv prvostepenih rešenja opštinske uprave sa teritorije autonomne pokrajine.
Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

Član 35.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast privatizacije predlaže po jednog člana Tenderske i Aukcijske komisije kada je subjekt privatizacije sa teritorije autonomne pokrajine. 20. Rudarstvo i energetika

Član 36 .

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, vrši upravni nadzor nad primenom zakona kojim se uređuje oblast elektroprivrede. Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

Član 37.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast transporta, distribucije i korišćenja prirodnog gasa:
1) obrazuje komisiju za polaganje stručnih ispita kandidata sa teritorije autonomne pokrajine;
2) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 38.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva:
1) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita kandidata sa teritorije autonomne pokrajine;
2) rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova;
3) vrši upravni nadzor.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 39.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast geoloških istraživanja:
1) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita kandidata sa teritorije autonomne pokrajine;
2) rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja;
3) vrši upravni nadzor. Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 40.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa vrši upravni i inspekcijski nadzor nad primenom zakona kojim se uređuje oblast inspekcije parnih kotlova.

Poslovi iz ovog člana vrše se kao povereni.

21. Poljoprivreda

a) Podsticanje poljoprivredne proizvodnje

Član 41.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast agrarnog budžeta:
1) obrazuje poseban budžet, fondove ili druge oblike organizovanja u skladu sa jedinstvenom agrarnom politikom u Republici Srbiji;
2) utvrđuje bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala;
3) predlaže uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda.

b) Poljoprivredno zemljište

Član 42.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast poljoprivrednog zemljišta: 1) donosi Program zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju autonomne pokrajine i obezbeđuje sredstva za njegovo finansiranje u skladu sa jedinstvenim programom za teritoriju Republike Srbije;

v) Stočarstvo

Član 43.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast mera za unapređenje stočarstva:
1) donosi Program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva za teritoriju autonomne pokrajine, u skladu sa jedinstvenim programom Republike;
2) obrazuje Naučno-stručni savet za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu;

g) Ribarstvo

Član 44.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast ribarstva:
1) daje saglasnost na srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima na teritoriji autonomne pokrajine;
2) ustupa na korišćenje ribarska područja na teritoriji autonomne pokrajine;
3) određuje visinu naknade za korišćenje ribarskog područja na teritoriji autonomne pokrajine;

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

d) Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Član 45.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poljoprivredne službe:
1) utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje i osniva poljoprivredne službe za obavljanje tih poslova;
2) vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe.

đ) Šumarstvo

Član 46.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast šumarstva:
1) donosi Opšte smernice razvoja i unapređivanja šuma za teritoriju autonomne pokrajine, u skladu sa opštim smernicama Republike;
2) daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama na teritoriji autonomne pokrajine;
3) osniva javno preduzeće za gazdovanje šumama na teritoriji autonomne pokrajine;

e) Lovstvo

Član 47.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lovstva:
1) donosi program unapređenja, zaštite i gajenja divljači za teritoriju autonomne pokrajine, u skladu sa jedinstvenim Programom za područje Republike;
2) ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima na teritoriji autonomne pokrajine;
3) daje saglasnost na lovne osnove lovišta na teritoriji autonomne pokrajine;

ž) Vodoprivreda

Član 48.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast voda:
1) donosi vodoprivrednu osnovu za teritoriju autonomne pokrajine u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike;
2) daje saglasnost na visinu naknada i ubira sredstva od tih naknada na teritoriji autonomne pokrajine;
3) osniva javno preduzeće za gazdovanje vodama na teritoriji autonomne pokrajine;
4) vrši nadzor nad zakonitošću akata.

z) Hidrometeorološki poslovi i protivgradna odbrana

Član 49.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, obrazuje službu za hidrometeorološke poslove i organizuje poslove protivgradne odbrane na teritoriji autonomne pokrajine.

i) Ostale oblasti

Član 50.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, daje saglasnost na korišćenje imena"Vojvodina" na markama alkoholnih pića.

22. Robne rezerve

Član 51.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa osniva direkciju za robne rezerve za teritoriju autonomne pokrajine. Autonomna pokrajina, preko svojih organa vrši upravni nadzor, osim inspekcijskog nadzora.

23. Turizam

Član 52.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma:
1) predlaže člana Komisije za kategorizaciju turističko-ugostiteljskih objekata i člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta;
2) donosi programe u oblasti turizma u cilju povećanja turističke ponude autonomne pokrajine u okviru turističke ponude Republike.

24. Sport

Član 53.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sporta:
1) utvrđuje interes građana u oblasti sporta na teritoriji autonomne pokrajine i obezbeđuje sredstva za ostvarivanje tog interesa;
2) uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta sa teritorije autonomne pokrajine i utvrđuje ispunjenost tih uslova;
3) uređuje bliže uslove za korišćenje javnih sporskih terena i utvrđuje ispunjenost uslova za njihovo korišćenje;
4) uređuje i vodi evidencije u oblasti sporta od značaja za pokrajinu;
5) utvrđuje ispunjenost uslova za organizovanje sportskih priredbi na teritoriji autonomne pokrajine;
6) utvrđuje objekte od interesa za autonomnu pokrajinu i merila za obezbeđivanje sredstava za njihovu izgradnju, opremanje i održavanje;
7) utvrđuje programe međunarodnih sportskih takmičenja od interesa za autonomnu pokrajinu;
8) imenuje i razrešava direktora, predsednika i članove upravnog i nadzornog odbora organizacija za obavljanje sportskih delatnosti čiji se programi, kojima se ostvaruje interes građana u oblasti sporta na teritoriji autonomne pokrajine, u celini ili pretežno finansiraju iz budžeta autonomne pokrajine;
9) osniva pokrajinski zavod za sport i utvrđuje uslove za njegov rad;
10) vrši upravni nadzor nad radom organizacija i pojedinaca u oblasti sporta sa teritorije autonomne pokrajine i nad primenom propisa kojima je uređena oblast sporta; i
11) obavlja nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta. Pokrajinski sportski savez predlaže pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove sporta programe svojih članova kojima se ostvaruje interes građana iz tačke 1) stava 1. ovog člana. Programi iz stava 2. ovog člana finansiraju se iz budžeta autonomne pokrajine.

Poslovi iz stava 1. tač. 2, 3, 5, 10. i 11. obavljaju se kao povereni poslovi.

25. Nadležnosti iz ostalih oblasti

Član 54.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom koji uređuje polaganje pravosudnog ispita, za lica koja imaju prebivalište na teritoriji autonomne pokrajine obrazuje Ispitni odbor i obavlja administrativne poslove za taj odbor.
Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 55.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa propisima koji uređuju polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave za zaposlene na teritoriji pokrajine obrazuje ispitne komisije i obavlja administrativne poslove za komisije.
Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 56.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom koji uređuje pečat državnih i drugih organa:
1) bliže uređuje sadržinu i izgled pečata pokrajinskih organa, organa jedinica lokalne samouprave i pravnih lica koja vrše upravna ovlašćenja, a imaju sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
2) daje saglasnost na sadržinu i izgled pečata.

Posao iz stava 1. tačke 2) vrši se kao poveren.

Član 57.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, ustanovljava funkciju pokrajinskog građanskog branioca (ombudsman), kao i njegova ovlašćenja i način njihovog ostvarivanja.

Član 58.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa propisima o stalnim sudskim tumačima:
1) postavlja i razrešava stalne sudske tumače za područje sudova na teritoriji autonomne pokrajine;
2) vodi registar stalnih sudskih tumača.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 59.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom:
1) rešava po žalbama protiv rešenja opština na teritoriji autonomne pokrajine donetih po predlogu za eksproprijaciju;
2) rešava o predlogu za dozvolu izvršenja pripremnih radnji u postupku eksproprijacije na teritoriji autonomne pokrajine. Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 60.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lokalne samouprave, daje mišljenje na predloge za osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, ukidanje ili spajanje postojećih, promenu granica i sedišta jedinica lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine.

Član 61.

Autonomna pokrajina, u skladu sa zakonom:
1) uređuje upotrebu naziva autonomne pokrajine u nazivu udruženja;
2) vrši upravni nadzor iz nadležnosti ministarstva nadležnog za upravu nad radom udruženja na teritoriji autonomne pokrajine.

Poslovi iz stava 1. tačke 2) ovog člana vrše se kao povereni.

Član 62.

Autonomna pokrajina preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast prekršaja, propisuje prekršaje i prekršajne kazne za povrede propisa koje donosi u okviru svoje nadležnosti.

Član 63.

Autonomna pokrajina predlaže mrežu sudova na teritoriji autonomne pokrajine.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Autonomna pokrajina će svojim propisom utvrditi organizaciju i delokrug pokrajinskih organa u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 65.

Statuti i drugi akti Republičkog zavoda za tržište rada, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje uskladiće se sa odredbama ovog zakona roku od mesec dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 66.

Autonomna pokrajina preuzima prava i obaveze osnivača prema postojećim ustanovama u oblasti obrazovanja, sporta, zdravstvene zaštite i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji autonomne pokrajine čiji je osnivač Republika ili organ Republike, a koje osniva u skladu sa ovim zakonom, od dana stupanja na snagu ovog zakona. Deobnim bilansom bliže će se odrediti podela sredstava i prava i obaveza kod preuzimanja osnivačkih prava.

Član 67.

Sredstva za obezbeđenje ostvarivanja određenih nadležnosti iz ovog zakona u oblasti gde autonomna pokrajina preuzima osnivačka prava obezbediće se u budžetu autonomne pokrajine i budžetu Republike.

Član 68.

Organi autonomne pokrajine će preuzeti potreban broj radnika organizacionih jedinica van sedišta ministarstava ukoliko su nadležnosti republičkih organa ostvarivane u organizacionim jedinicama van sedišta ministarstava na teritoriji autonomne pokrajine a ovim zakonom se određuju kao nadležnosti autonomne pokrajine. Način, obim i uslovi preuzimanja radnika iz stava 1. ovog člana kao i način preuzimanja odgovarajuće opreme, arhive, nezavršenih predmeta i sredstava nadležno ministarstvo i odgovarajući pokrajinski organ bliže će urediti propisom, u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 69.

U oblastima šumarstva, vodoprivrede i javnog informisanja, osnivačka prava iz člana 19. tačka 2; člana 46. tačka 3; i člana 48. tačka 3; ovog zakona, ostvariće se donošenjem odgovarajućih akata i sačinjavanjem deobnog bilansa u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Deobnim bilansom bliže će se odrediti podela sredstava i prava i obaveza u postojećim javnim preduzećima u ovim oblastima kao i u drugim oblastima gde ima potrebe za deobnim bilansom.

Član 70.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2002. godine.

OBRAZLOŽENJE

I - USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Materijalno pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 109. stav 1. tačke 3. i 4. i stavu 2. istog člana u vezi člana 72. Ustava Republike Srbije.

Saglasno odredbi člana 80. stav 2. Ustava Republike Srbije, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima pravo predlaganja zakona.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Pravni sistem Republike Srbije trenutno karakteriše nekonzistentnost i odgovarajućim propisima neregulisano stanje u brojnim oblastima. Na osnovu takvog stanja uspostavljeni su odnosi suprotni ciljevima izgradnje demokratske države zasnovane na vladavini prava. Jedno od ključnih pitanja koje je već u predizbornom periodu bilo identifikovano kao ono koje zahteva hitno uređivanje tiče se statusa Autonomne Pokrajine Vojvodine, odnosno vrste, obima i prirode njenih nadležnosti. Neusklađenost sa Ustavom Republike Srbije u pogledu statusa autonomne pokrajine ogleda se u sledećem:

Članom 108. stav 2. Ustava Republike Srbije (u daljem tekstu: Ustav), i članom 1. stav 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Statut) propisano je da građani u autonomnoj pokrajini samostalno ostvaruju prava i ispunjavaju dužnosti utvrđene Ustavom i zakonom. U daljoj razradi ove ustavne odredbe, Ustav u članu 109. nabraja poslove od naročitog interesa za građane u autonomnoj pokrajini koje ona vrši preko svojih organa. Između ostalog, ti poslovi obuhvataju donošenje programa privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrde i sela, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, i utvrđivanje mera za sprovođenje tih programa, kao i uređivanje pojedinih pitanja od interesa za građane autonomne pokrajine u kojima Republika uređuje sistem i to u oblastima kulture, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisama narodnosti, javnog obaveštavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, zaštite i unapređenja životne sredine, urbanizma, kao i u drugim oblastima utvrđenim zakonom. Konkretizovanje nadležnosti u oblastima nabrojanim u stavu 109. Ustava, odnosno u poglavlju Statuta kojim se uređuju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, prepušteno je republičkim zakonima. Međutim, u većini zakona donetih od vremena stupanja na snagu Ustava to konkretizovanje ili nije uopšte učinjeno, ili su i u onim zakonima koji sadrže izvesne odredbe o nadležnostima autonomne pokrajine te nadležnosti formulisane krajnje restriktivno i često su samo simbolične. Time je status autonomne pokrajine sveden na puku proklamaciju, protivno čak i odredbama važećeg Ustava*

* Etimološki termin "autonomija" ima sledeća značenja: samozakonodavstvo, samouprava, politička nezavisnost samostalnost; pokoravanje svojim vlastitim zakonima. V. Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza", Beograd, 1975., tr.

Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine se, po oblastima, utvrđuju one nadležnosti autonomne pokrajine oko kojih je postignuta saglasnost u okviru radne grupe za koordinaciju rada Vlade Republike Srbije i Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine formirane u maju 2001. godine, i tokom više faza usaglašavanja stavova po ovim pitanjima, između republičkih ministarstava i odgovarajućih pokrajinskih sekretarijata tokom oktobra, novembra i decembra 2001. godine. Zakon predstavlja prvu fazu konkretizovanja nadležnosti autonomne pokrajine u skladu sa važećim Ustavom, i treba da obezbedi prelazno rešenje do usvajanja novog Ustava Republike Srbije kojim bi i status autonomne pokrajine bio uređen na adekvatan način. Predloženim zakonom postiglo bi se načelo efikasnosti u ostvarivanju prava građana na teritoriji autonomne pokrajine, a cilj koji želi da se postigne ovim zakonom je i taj da se funkcionisanje republičkih i pokrajinskih organa učini operativnijim i ažurnijim.

Detaljnija obrazloženja data su posebno za svaku oblast koja je obuhvaćena ovim Zakonom.

III - OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

1. Kultura

Uspostavljanje nadležnosti autonomne pokrajine u oblasti kulture i zaštite kulturnih dobara se predlaže u ovoj prvoj fazi decentralizacije, radi što efikasnijeg obavljanja poslova državne uprave i vršenja javnih ovlašćenja poverenih ustanovama u oblasti kulture.
Centralizacija u organizaciji vlasti dovela je do neažurnog, pa često i nezakonitog načina odlučivanja o pravima građana, i do toga da u ovoj oblasti u velikom broju slučajeva nije bilo pravne države i vladavine prava. Jedan od bitnih preduslova za postojanje pravne države i vladavine prava je redovna kontrola primene zakona, i to posebno u ustanovama kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja.
Stoga se predlaže, pre svega, uspostavljanje nadležnosti autonomne pokrajine za vršenje upravnog nadzora u ustanovama u oblasti kulture i za vršenje nadzora nad primenom zakona kojima se uređuje oblast kulture.
Da bi se efikasnije vršila javna ovlašćenja koja su poverena ustanovama u oblasti kulture, matične funkcije se poveravaju i ustanovama sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine. Obezbeđivanjem sredstava za vršenje uspostavljene nadležnosti organa autonomne pokrajine ponovo se uspostavljaju potpuna prava osnivača autonomne pokrajine prema ustanovama koje je osnovala (imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora i direktora ustanova).

2. Obrazovanje

Uspostavljanje nadležosti autonomne pokrajine u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda se predlaže jer je u ovoj oblasti, zbog brojnosti ustanova (osnovnih škola, srednjih škola, viših škola, fakulteta) i korisnika usluga ovih ustanova, kao i zaposlenih u ovim ustanovama, u ovoj oblasti bilo najviše nezakonitog ponašanja.
U ovoj prvoj fazi decentralizacije državne uprave neophodno je uspostaviti stručnu kontrolu primene zakona, kontrolu rada u ovim ustanovama i kontrolu opštih akata, jer je ovim ustanovama u ovoj oblasti povereno vršenje javnih ovlašćenja. Stoga se, radi boljeg funkcionisanja pravne države u ovoj oblasti, predlaže poveravanje poslova upravnog nadzora u obrazovno-vaspitnim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda.
Takođe se uspostavlja nadležnost autonomne pokrajine kod utvrđivanja mreže obrazovnih ustanova i ustanova učeničkog i studentskog standarda, što će doprineti racionalizaciji i uspostavljanje odgovarajućih osnivačkih prava u odnosu na ove ustanove.
Predlažu se uspostavljanje nadležnosti autonomne pokrajine i u pogledu utvrđivanja pojedinih pitanja vezanih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (donošenje nastavnog programa za jezik nacionalne manjine i sporazumno donošenje programa za druge nastavne predmete od interesa za nacionalne manjine). Radi efikasnijeg vršenja određenih poslova, zbog specifičnosti autonomne pokrajine, predlaže se uspostavljanje njene nadležnosti kod utvrđivanja školskog kalendara i odstupanja od njega.
Predlaže se i uspostavljanje osnivačkih prava prema obrazovno-vaspitnim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda, kod imenovanja dela članova školskih odnosno upravnih odbora i davanja saglasnosti na izbor direktora odnosno, kad su u pitanju više škole i domovi učenika i studenata, imenovanje direktora ovih ustanova.

3. Službena upotreba jezika i pisama

Statutom Autonomne Pokrajine Vojvodine je, istovremeno sa srpskohrvatskim jezikom, propisana službena upotreba mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog jezika, a istovremeno sa ćiriličnim pismom i službena upotreba latiničkog pisma na način utvrđen zakonom. Rešenja uneta u ovaj zakon u skladu su sa rešenjima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama koji je prošao proceduru u republičkim organima uprave. Poveravanje bližeg uređivanja ovih poslova autonomnoj pokrajini treba da omogući efikasan rad pokrajinskih organa u komunikaciji sa građanima-pripadnicima nacionalnih manjina na teritoriji autonomne pokrajine, blagovremeno normativno reagovanje na eventualne novonastale potrebe pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji autonomne pokrajine, a nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje ova oblast omogućiće efikasnu kontrolu nad sprovođenjem istih na teritoriji autonomne pokrajine.

4. Javno informisanje

Ustav Republike Srbije u članu 108 - 112 određuje nadležnosti autonomnih pokrajina, između ostalog i u oblasti javnog obaveštavanja. Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa određene su delatnosti od opšteg interesa koje obavljaju javna preduzeća. Oblast informisanja određena je ovim zakonom kao oblast od opšteg interesa. Zakonom je određeno da delatnost od opšteg interesa obavljaju javna preduzeća koja osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave. U zakonu je određeno da javno preduzeće može da osnuje i skupština autonomne pokrajine. Osnivač donosi akt o osnivanju javnog preduzeća i uređuje pitanja od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti za koje se osniva javno preduzeće. Zakonom o javnim službama određeno je da se za obavljanje delatnosti, odnosno poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na javno informisanje na jezicima nacionalnih manjina mogu osnivati ustanove ili preduzeća.
Donošenjem Zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanju prestao je da važi Zakon o javnom informisanju, osim odredaba koje se odnose na upis u registar javnih glasila i objavljivanje odgovora i ispravki.
Zakonom o radio televiziji određeno je, između ostalog, da se za obavljanje radio-difuzne delatnosti od interesa za Republiku Srbiju, osniva Javno preduzeće Radio-televizija Srbije, a Radio-televizija Novi Sad je deo tog preduzeća.
Na osnovu napred navedenih odredaba Ustava i zakona predloženim Zakonom određene su nadležnosti autonomne pokrajine u oblasti informisanja i to da autonomna pokrajina određuje interes za građane u autonomnoj pokrajini u oblasti informisanja.
Osnivač javnog preduzeća i ustanove za obavljanje delatnosti iz oblasti izdavačke delatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih medija i radio i televizijskih aktivnosti je autonomna pokrajina. Delatnost javnih preduzeća i ustanova usklađena je sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.
Autonomna Pokrajina Vojvodina je do donošenja Zakona o radio televiziji bila osnivač Radio televizije Novi Sad. Donošenjem tog Zakona Radio televizija Novi Sad postala je deo preduzeća Radio televizija Srbije.
Ovako organizovana, Radio televizija Srbije zadovoljava delom teritorijalni, delom funkcionalni princip organizacije, a za posledicu ima dupliranje i neefikasnost u radu, kao i nemogućnost organizacione jedinice Radio televizija Novi Sad da medijski kvalitetno obavlja svoju delatnost obaveštavanja javnosti o svim bitnim događajima u Vojvodini. U skladu sa teritorijalnim, jezičkim, kulturnim i drugim specifičnostima potrebno je da Radio televizija Novi Sad postane samostalni pravni subjekat. Pored predloga da autonomna pokrajina osniva javno preduzeće za obavljanje radio televizijskih aktivnosti, autonomna pokrajina utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač i obezbeđuje sredstva za rad i programe preduzeća i ustanova čiji je osnivač. U skladu sa propisanim kriterijumima, ona imenuje članove upravnog odbora i nadzornog odbora i bira direktora tih javnih preduzeća i ustanova.
Zakonom je predviđeno poveravanje poslova upravnog nadzora nad primenom odredaba Zakona o javnom informisanju i Zakona o radio televiziji na teritoriji autonomne pokrajine, kao i nadzora u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač autonomna pokrajina.
Predloženim rešenjima u ovom zakonu predviđeno je da autonomna pokrajina bliže uređuje sadržaj i način vođenja registra javnih glasila na teritoriji autonomne pokrajine, kao i da ovaj registar vodi preko svojih organa. Registar javnih glasila za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine do 1991. godine vodio je pokrajinski organ uprave nadležan za informisanje.

5. Zdravstvena zaštita

Polazeći od Ustavom utvrđenog položaja pokrajine, a u skladu sa načelom jedinstva organizacije vlasti u Republici, predloženo je rešenje po kome bi pokrajina, preko svojih organa donosila plan mreže zdravstvenih ustanova i osnivala zdravstvene ustanove na teritoriji pokrajine. Ovo rešenje predlaže se zbog toga što su organi pokrajine upoznati sa lokacijom zdravstvenih ustanova i saobraćajnim vezama na teritoriji pokrajine, što je veoma bitno za sagledavanje potreba za postojanjem određene zdravstvene ustanove. U cilju efikasnijeg praćenja organizacije i rada zdravstvenih ustanova, čiji bi osnivač bila pokrajina, predlažu se rešenja po kojima bi pokrajina preko svojih organa utvrđivala ispunjenost propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama, vršenje zdravstvenog i inspekcijskog nadzora, vršenje nadzora nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika kao i vršenje nadzora nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova. Polazeći od vitalno-demografskih kretanja u pokrajini predloženo je rešenje po kome bi pokrajina preko svojih organa donosila posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za pokrajinu. Smatramo da bi bilo celishodno omogućiti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima da stručni i specijalistički ispit polažu pred komisijom koju bi obrazovala pokrajina preko svojih organa, pa su u tom smislu i predložena rešenja u članu 20. Zakona.

6. Sanitarni nadzor

U cilju što uspešnijeg obavljanja sanitarnog nadzora na području pokrajine, potrebno je formirati pokrajinski sanitarni inspektorat, kao i obezbediti dovoljan broj sanitarnih inspektora u sedištu opština u cilju vršenja sanitarnog nadzora. Pored nadzora u oblasti vodosnabdevanja, nad industrijskim objektima i nadzora nad zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti, pokrajina bi preduzimala mere na osnovu Zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, kontrolu proizvodnje i prometa lekova i otrova, kontrolu komunalne higijene u školskim i predškolskim ustanovama, domovima i internatima i fakultetima, kontrolu nad jonizirajućim zračenjima za dijagnostiku i terapiju u medicinske svrhe, kontrolu u proizvodnji životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i u oblasti zanatske proizvodnje životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Ovakva rešenja predložena su u cilju poboljšanja i unapređivanja sanitarno-higijenskih i epidemioloških uslova na području pokrajine, i sa ciljem očuvanja i unapređivanja zdravlja stanovništva.

7. Zdravstveno osiguranje

Imajući u vidu da je oko dva miliona osiguranika optimalan broj koji treba da pokriva jedan zavod, i polazeći od činjenice da pokrajina ima kompletnu infrastrukturu i da pruža sve vidove zdravstvene zaštite, počev od primarne pa do visoko specijalizovane članom 22. Zakona predloženo je rešenje po kome bi se osnovao Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Novom Sadu, sa ovlašćenjima utvrđenim istim članom.

8. Penzijsko i invalidsko osiguranje

Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja funkcioniše i realizuje se kroz tri republička fonda (za zaposlene, samostalne delatnosti i zemljoradnike). Proces decentralizacije u ovoj oblasti mogao bi da se realizuje osnivanjem pokrajinskih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje koji bi funkcionisali u okviru jedinstvenog sistema Republike. Pri tome se polazi od činjenice da bi uslovi ostvarivanja prava, kao i stope opterećenosti građana bili jedinstveni za sve građane Republike. Istovremeno, uvažavajući činjenicu da u Pokrajini ima oko 700.000 osiguranika i oko 356.000 penzionera, formiranjem pokrajinskih fondova (za zaposlene, samostalne delatnosti i zemljoradnike) omogućio bi se kvalitetniji i efikasniji uticaj, kako onih koji izdvajaju sredstva tako i onih koji koriste prava utvrđena zakonom, na definisanje politike prikupljanja i trošenja sredstava. Pri tome od izuzetne važnosti za formulisanje zahteva za formiranjem pokrajinskih fondova bila je i činjenica da postoje svi potrebni kadrovski i tehnički uslovi i pretpostavke za nesmetano funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja kao i to da to ne bi zahtevalo nikakve posebne troškove niti bi imalo negativne efekte na ostvarivanje bilo kog prava iz ove oblasti. Za realizaciju ovako predloženih nadležnosti Pokrajine ne postoje nikakva ustavna niti zakonska ograničenja, a doprinosi se adekvatnijem uticaju osiguranika i korisnika prava kao i pokrajinskih organa na realniju funkcionalizaciju ostvarenih prihoda.

9. Socijalna zaštita

Radi boljeg i efikasnijeg ostvarivanja zakonom utvrđenih prava i funkcionisanja sistema socijalne zaštite, ovim zakonom se predlaže približavanje ostvarivanja prava iz ove oblasti korisniku prava.
Osnivanje ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika u skladu sa utvrđenim pravilima vezanim za smeštaj, treba da omogući rešavanje zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba prouzrokovanih specifičnim uslovima, pojavama i potrebama stanovništva na teritorije Pokrajine.
Poveravanje poslova u ovoj oblasti, pored već poverenih, ima za cilj približavanje uslova za ostvarivanje prava od opšteg interesa građanima, rukovodeći se načelima stručnosti i ekonomičnosti.

10. Pravna zaštita porodice i starateljstvo

Navedeno rešenje se predlaže iz razloga ekonomičnosti i celishodnosti vođenja postupka.

11. Društvena briga o deci

Važećim Zakonom o društvenoj brizi o deci pokrajinskom organu uprave povereno je vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanova za decu na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Radi celovitog praćenja rada ustanova za decu neophodno je poveriti i vršenje stručnog nadzora nad ostvarivanjem socijalnog rada u ustanovama za decu.

12. Boračka i invalidska zaštita

Boračka i invalidska zaštita koju uređuje i obezbeđuje Republika regulisana je Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica ("Sl.glasnik SRS" broj: 54/89). Ustavnim zakonom o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije ("Sl.glasnik RS" broj: 20/93) produžen je rok do 3. decembra 1993. godine za usklađivanje republičkih zakona sa Ustavom, prestali su da važe pokrajinski zakoni ali je propisano da će se prava stečena na osnovu pokrajinskih zakona ostvarivati u obimu i na način utvrđen tim zakonima, do stupanja na snagu odgovarajućih republičkih zakona. U ovoj oblasti do danas nije donet republički zakon.
Svako prvostepeno rešenje kojim se priznaje neko od prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite podleže reviziji, a revizija odlaže izvršenje rešenja. Reviziji jedino ne podležu rešenja kojima se priznaju prava na naknade i pomoći. Naravno, protiv svakog prvostepenog upravnog akta dozvoljena je žalba.
Radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja zakona kojima su uređena prava boraca, vojnih invalida, članova porodica palih boraca ovim zakonom poverava se autonomnoj pokrajini da preko svojih organa obezbedi funkcionisanje ovog sistema, rešava u upravnim stvarima u drugom stepenu, vrši reviziju, kao i nadzor nad zakonitošću rada i akata prvostepenih organa.
Imajući u vidu da se za obezbeđenje prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite troše značajna sredstva, autonomnoj pokrajini poverava se i kontrola namenskog trošenja tih sredstava. Organizovanje informacionog podsistema za autonomnu pokrajinu omogućiće brže praćenje stanja u ovoj oblasti, što će obezbediti potpunije sagledavanje potreba korisnika i predlaganje preduzimanja pravovremenih i adekvatnih mera i aktivnosti nadležnih organa.

13. Zaštita civilnih invalida rata

Zaštita civilnih invalida rata uređena je Zakonom o pravima civilnih invalida rata, a odredbama člana 11. stav 2. i 3. povereno je odgovarajućem organu Autonomne Pokrajine Vojvodine da o pravima iz ovog Zakona rešava u drugom stepenu.
Postupak za ostvarivanje prava po ovom Zakonu je identičan postupku propisanom za ostvarivanje prava boraca, vojnih invalida i članova porodica palih boraca. Zbog toga se i odredbom člana 28. Zakona predlaže da sve poslove koji će autonomna pokrajina obavljati iz oblasti boračke i invalidske zaštite obavlja i u oblasti zaštite civilnih invalida rata. Jedino su izostavljeni poslovi drugostepenog organa u upravnom postupku i revizija prvostepenih rešenja, jer je odredbom člana 11. Zakona o pravima civilnih invalida rata propisano da te poslove za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine obavlja odgovarajući pokrajinski organ, kao poverene.

14. Zaštita i unapređenje životne sredine

U oblasti zaštite životne sredine trenutno je na snazi skup pravnih normi koji čini preko sto propisa sa sektorski podeljenim ovlašćenjima. Na ovaj način nije se adekvatno ostvarivala funkcija zaštite, a rešenja predviđena ovim zakonom idu u susret pripremljenom Nacrtu zakona o sistemu zaštite životne sredine.
Do sada planovi i programi su bili neusklađeni sa potrebama i postojalo je odsustvo koordinacije (subkoordinacije), preventivnih, kontrolnih i sankcionih mera. Radi bolje efikasnosti pokrajina bi donosila usklađen program zaštite i razvoja životne sredine u skladu sa ciljevima utvrđenim na republičkom nivou, i utvrđivala mere za sprovođenje tih programa.
Specifična, konkretna pitanja zaštite, razvoja i unapređenja posebno bi uređivali pokrajinski organi ukoliko to iziskuje interes autonomne pokrajine. Harmonizacijom ekonomskih i ekoloških interesa pokrajina bi uređivala konkretne uslove i način eksploatacije prirodnih resursa, korišćenje prirodnog bogatstva i zaštitu biodiverziteta, izdavala dozvole za korišćenje, odnosno upotrebu i promet prirodnih dobara i resursa, odobravala koncesije na prirodne resurse i dobra, definisala ograničenja u pogledu obima korišćenja prirodnih resursa. Nadležni pokrajinski organ može da zabrani vršenje aktivnosti koja opterećuju životnu sredinu na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
S obzirom da se na teritoriji AP Vojvodine nalazi oko 200 zaštićenih prirodnih dobara, neophodno je im se posveti posebna pažnja i da se poslovi u oblasti zaštite prirode povere Zavodu za zaštitu prirode Vojvodine. Ovaj Zavod vršio bi i sva javna ovlašćenja i predlagao nadležnom pokrajinskom prganu uslove za izdavanje dozvola za korišćenje, promet i sakupljanje zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta. Sve nadležnosti u okviru upravljanja Nacionalnim parkom na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine prenose se na odgovarajuće pokrajinske organe.
U cilju prevencije zaštite i preduzimanja potrebnih mera neophodno je efikasno praćenje stanja životne sredine i formiranje ovlašćenih kompetentnih institucija za obavljanje tih poslova na teritoriji Pokrajine, čime se obezbeđuje i ekonomičnija operacionalizacija u sistemu monitoringa činilaca životne sredine. Iz istih razloga za objekte i radove za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ AP Vojvodine prateću saglasnost na analizu uticaja radova i objekata na životnu sredinu takođe treba da izdaje pokrajinski organ nadležan za zaštitu životne sredine.
Imajući u vidu specifičnosti flore, faune, šuma, voda, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na teritoriji autonomne pokrajine celishodnije je da pokrajinski organi izdaju saglasnost na osnove i programe njihove zaštite i unapređivanja.
Obaveza adekvatnog i brzog informisanja javnosti o stanju životne sredine podrazumeva i postojanje pokrajinskog informacionog podsistema koji bi omogućio i protok informacija do republičkog, a i saveznog i međunarodnog informacionog sistema.
Poslovi upravnog nadzora u svim oblastima zaštite životne sredine osim u oblasti opasnih materija i očuvanja biodiverziteta poveravaju se organima autonomne pokrajine u cilju efikasnog preduzimanja mera, naročito u akcidentalnim situacijama.

15. Urbanizam

Organizacija i korišćenje prostora je u skladu sa Ustavom uređena Zakonom o planiranju i uređenju prostora i naselja. Pojedine odredbe ovog zakona ukinule su neke vrste planova koje je poznavao raniji pokrajinski zakon, kao što je prostorni plan autonomne pokrajine kojim je autonomna pokrajina mogla da uređuje prostor svoje teritorije u skladu sa specifičnim obeležjima i vrednostima, a na osnovu Prostornog plana Republike Srbije. Predloženim rešenjem člana 30. ovog zakona predviđeno je da organi autonomne pokrajine specifičnosti prostora obuhvate donošenjem regionalnog prostornog plana, prostornog plana posebne namene i prostornog plana mreže infrastrukture i mreže područja ili objekata sa posebnim funkcijama. Postupak izrade ovih prostornih planova kao i davanja saglasnosti na iste vrši se u skladu sa zakonom. Organima autonomne pokrajine se poverava izdavanje urbanističke dozvole i davanje urbanističke saglasnosti, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma, kao i rešavanje po žalbama protiv prvostepenih rešenja opštinske uprave. Na ovaj način pokrajina bi efikasnije sprovodila plansku i zakonsku regulativu u oblasti urbanizma.

16. Građevinarstvo

U cilju neposrednijeg i kvalitetnijeg praćenja stanja preduzimanja mera, kao i u oblasti urbanizma i u oblasti građevinarstva ovim zakonom se određeni poslovi državne uprave poveravaju organima autonomne pokrajine i to izdavanje građevinske dozvole čije je izdavanje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove urbanizma i građevina, za objekte koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine i rešavanje po žalbama protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave, iz oblasti izgradnje objekata. Na ovaj način brojni predmeti iz ove oblasti rešavali bi se efikasnije.

17. Stambena oblast

U skladu sa zakonima kojima se uređuje stambena oblast pokrajinskim organima se poverava rešavanje po žalbama protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave sa teritorije autonomne pokrajine.

18. Zapošljavanje

Reforme u oblasti zapošljavanja predstavljaju jedan od sastavnih delova tržišnih i ekonomskih reformi, odnosno u procesu tranzicije, čiji je cilj ubrzavanje razvoja i poboljšanje efikasnosti zapošljavanja i smanjenje nezaposlenosti, što predloženo rešenje omogućava. Autonomna pokrajina treba da vodi politiku u oblasti zapošljavanja u skladu sa tendencijama u republičkom zakonodavstvu da bi se ovim prelaznim režimom stvorili neophodni preduslovi za ostvarivanje dopunskih prava u ovoj oblasti. Predloženim rešenjima postiže se celovitije ostvarivanje svih funkcija u ovoj oblasti na području autonomne pokrajine.

19. Privreda i preduzetništvo;

Član 34. ovog zakona predviđa da u Tendersku komisiju, koju obrazuje ministar nadležan za poslove privatizacije i u Aukcijsku komisiju, koju obrazuje Agencija za privatizaciju, autonomna pokrajina, preko svojih organa u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast privatizacije predlaže po jednog člana, kada je subjekt privatizacije sa teritorije autonomne pokrajine a radi obezbeđenja učešća autonomne pokrajine u postupku privatizacije preduzeća sa teritorije autonomne pokrajine.

20. Rudarstvo i energetika

U oblasti rudarstva i energetike organima autonomne pokrajine povereno je vršenje upravnog nadzora u oblasti elektroprivrede, transporta, distribucije i korišćenja prirodnog gasa, rudarstva, geoloških istraživanja i oblasti inspekcije parnih kotlova.
Pored ovoga povereno je rešavanje po zahtevima za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja i zahtevima za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova;
Autonomna pokrajina bi obrazovala komisiju za polaganje stručnih ispita kandidata sa teritorije utonomne pokrajine, u skladu sa zakonima kojima se uređuju oblasti: rudarstva, geologije i transporta, distribucije i korišćenja prirodnog gasa.

21. Poljoprivreda

U pogledu prenošenja nadležnosti u oblasti kojom je regulisano korišćenje, uređenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, autonomna pokrajina bi donosila Program i obezbeđivala sredstva za njegovo finansiranje, kao i utvrđivala uslove, način i metode ispitivanja plodnosti zemljišta.
U oblasti stočarstva takođe bi autonomna pokrajina donosila Program selekcijskih mera i obrazovala Naučno-stručni savet za sprovođenje selekcijskih mera.
U oblasti ribarstva autonomna pokrajina bi davala saglasnost na srednjeročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima na teritoriji autonomne pokrajine, ustupala ribarska područja na korišćenje i određivala visinu naknada za njihovo korišćenje.
U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje autonomna pokrajina bi osnivala poljoprivredne stanice na teritoriji pokrajine i utvrđivala stručne poslove koje bi one obavljale.
U oblasti vodoprivrede i šumarstva predlaže se osnivanje javnih preduzeća za upravljanje vodama i šumama na teritoriji pokrajine, planiranje zaštite i korišćenja tih resursa, kao i programiranje razvoja,.
U oblasti lovstva autonomna pokrajina, bi donosila Program unapređenja, zaštite i gajenja divljači i ustanovljavala i davala na gazdovanje lovišta.
Radi obezbeđenja odgovarajućih uslova za razvoj ukupne poljoprivrede, prehrambene industrije, šumarstva i vodoprivrede, predlaže se da Pokrajina uređuje mere za podsticanje razvoja i u tom cilju obezbeđuje odgovarajuća sredstva, bilo preko posebnog agrarnog buxeta ili putem fondova. Takođe se predlaže utvrđivanje bilansa proizvodnje i potrošnje poljoprivredno -prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala na nivou pokrajine, kao osnove za utvrđivanje adekvatnih uslova izvoza i uvoza ovih proizvoda, koje bi predlagala i autonomna pokrajina.
U cilju uspostavljanja savremenog i efikasnog sistema protivgradne odbrane, predlaže se vođenje ovih poslova na nivou pokrajine. Istovremeno se predlaže obrazovanje posebne službe za obavljanje hidrometeoroloških poslova, u sastavu jedinstvenog sistema obavljanja ovih poslova.

22. Robne rezerve

Imajući u vidu značaj robnih rezervi za predupređenje poremećaja koji mogu nastupiti u kretanju proizvodnje, razmene i potrošnje, iz raznih razloga, takođe se predlaže formiranje robnih rezervi na nivou pokrajine.

23. Turizam

Članom 55. ovog zakona predlaže se da autonomna pokrajina, preko svojih organa, u cilju ostvarivanja svojih nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma, donosi programe iz oblasti turizma u cilju povećanja turističke ponude autonomne pokrajine u okviru turističke ponude Republike i da predlaže člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta, radi obezbeđenja učežća predstavnika autonomne pokrajine u postupku kategorizacije turističkih objekata i turističkih mesta.

24. Sport

Odredbom člana 72. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Republika Srbija u oblasti fizičke kulture, uređuje samo sistem. Zakonom o sportu, kojim je uređen samo jedan segment fizičke kulture, mogli su se utvrditi samo najneophodniji uslovi za obavljanje sportske delatnosti i što se smatra opštim interesom u oblasti sporta. Detaljniju razradu zakonom propisanih uslova za obavljanje sportske delatnosti i kontrole obavljanja ove delatnosti, bi trebalo prepustiti organima pokrajine.
Nema nikakvog pravnog osnova za centralizovano uređivanje ove oblasti, te bi sve ingerencije, koje imaju organi Republike, trebalo preneti da na teritoriji pokrajine obavljaju organi pokrajine.
Posebno je značajan segment, kao i u drugim oblastima društvene delatnosti vršenje upravnog nadzora u sportskim organizacijama i nadzor nad primenom zakona na teritoriji pokrajine koji se moraju poveriti organima pokrajine, ako se želi ponovo uspostaviti vladavina prava u ovoj oblasti.

25. Nadležnosti iz ostalih oblasti

- pravosudni ispit

Cilj ove odredbe je da se, iz razloga celishodnosti i ekonomičnosti, licima koja imaju prebivalište na teritoriji autonomne pokrajine olakša polaganje pravosudnog ispita, i smanje troškovi polaganja ovih ispita. Organi autonomne pokrajine bez ikakvih smetnji mogu obavljati ove poslove.

- stručni ispit za rad u organima državne uprave

Kao i u slučaju polaganja pravosudnog ispita ova odredba uneta je sa ciljem da se zaposlenima u organima na teritoriji autonomne pokrajine olakša polaganje i smanje troškovi polaganja ovih ispita, odnosno ovo rešenje se predviđa iz razloga celishodnosti i ekonomičnosti.

- pečati državnih i drugih organa

Cilj ove odredbe je da se omogući pokrajinskim organima da urede sadržinu i oblik pečata, budući da je sadržinu i oblik pečata pokrajinskih i drugih organa na teritoriji autonomne pokrajine potrebno urediti na način koji će biti u skladu sa propisima koji uređuju jezike i pisma u službenoj upotrebi na teritoriji autonomne pokrajine.

- građanski branilac (ombudsman)

Građanski branilac (ombudsman) nije uređen važećim propisima. U toku je rad na republičkom zakonu kojim bi bila uređena pitanja koja se odnose na građanskog branioca. Institucija građanskog branioca na teritoriji autonomne pokrajine treba da bude izvorno uređena aktom skupštine autonomne pokrajine. Cilj ove odredbe je da se omogući da autonomna pokrajina ustanovi instituciju i uredi funkciju pokrajinskog građanskog branioca.

- sudski tumači

Cilj ove odredbe je da omogući da autonomna pokrajina, iz razloga celishodnosti, ekonomičnosti i efikasnosti rada sudova na njenoj teritoriji, postavlja i razrešava sudske tumače u tim sudovima, i da, u skladu sa tim, vodi registar stalnih sudskih tumača na teritoriji autonomne pokrajine, a polazeći od činjenice broja jezika nacionalnih manjina u službenoj upotrebi.

- eksproprijacija

Polazeći od toga da na području autonomne pokrajine postoji veliki broj predmeta koji se rešavaju u prvom stepenu iz oblasti eksproprijacije, a da je drugostepeni organ ministarstvo nadležno za poslove finansija, smatra se da bi autonomna pokrajina preko svojih organa mogla da rešava u ovim predmetima stručno i blagovremeno.

- lokalna samouprava

Cilj ove odredbe je da se omogući da autonomna pokrajina, kroz davanje mišljenja ima određen uticaj na statusne promene jedinica lokalne samouprave.

- udruženja

Cilj odredbe ovog člana iz t. 1. st. 1. ovog člana je da omogući da autonomna pokrajina samostalno uredi pod kojim uslovima i na koji način je dozvoljeno koristiti naziv autonomne pokrajine u nazivu udruženja, a iz t. 2. st. 1. ovog člana da se autonomnoj pokrajini poveri vršenje upravnog nadzora nad radom udruženja na teritoriji autonomne pokrajine, iz razloga celishodnosti, ekonomičnosti i efikasnosti.

- prekršaji

Cilj ove odredbe je da autonomna pokrajina propisuje prekršaje i prekršajne kazne za povrede onih propisa koje ona donosi u okviru svoje nadležnosti.

- mreža sudova

Imajući u vidu potrebe građana, autonomna pokrajina bi trebala da predlaže mrežu sudova na svojoj teritoriji radi najekonomičnijeg i najefikasnijeg funkcionisanja sudova na svojoj teritoriji

IV - PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje odredbi ovog zakona u budžetu Republike Srbije nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva.

 


Optimizovano za: IE5 & 800x600

Copyright: Vojvodina Web Team, 1997.
Office: "Studio Bob", Petrovaradinska tvrđava
21000 Novi Sad, Yugoslavia
Tel: + 381 21 434608
office@vojvodina.com