ova strana
Picture

Kultura


Beočin  Bešenovo  Divša  Grgeteg  Jazak  Krušedol  Kuvezdin  Mala Remeta  Novo Hopovo  Petkovnica  Privina Glava  Rakovac  Šišatovac  Staro Hopovo  Velika Remeta  Ravanica

 

JazakPicture
     Manastirska crkva je posvećena sv. Trojici. Manastir je osnovan 1736. ktitorstvom bogatih građana Novog Sada, Baje, Osijeka, Šida i Šašinaca. Crkva sa tradicionalnim arhitektonskim oblicima srednjovekovne srpske sakralne gradnje završena je 1741. Visoki barokni zvonik izgrađen je 1803. Trostrani manastirski konaci građeni su između 1736. i 1761. Ikonostas je slikao Dimitrije Bačević 1769. Manastirski kompleks je obnovljen između 1926. i 1930.
     U Drugom svetskom ratu stradali su samo manastirski konaci. Manastir je delimično obnovljen.

Picture 

KrušedolPicture
     Manastirska crkva je posvećena prazniku Blagoveštenja. Manastir je osnovao vladika Maksim sa svojom majkom Angelinom, uz pomoc vlaškog vojvode Jovana Njagoja, između 1509. i 1516. Prilikom povlačenja Turaka iz Srema 1716, manastirski konaci su oštećeni, a crkva spašena. Obnavljanje manastira je počelo 1721. i završeno krajem šeste decenije 18. veka. Uz zapadno krilo konaka izgrađen je visoki barokni zvonik 1726, a između 1742. i 1750. obnovljena je crkva. Izgradnja četvorostranih manastirskih konaka završena je 1753.
     U crkvi postoje dva sloja zidnog slikarstva. Stariji sloj su freske, slikane između 1543. i 1546, a drugi sloj su uzane zidne slike koje su nastale između 1750. i 1756. Na zapadnoj fasadi crkve je freska sa predstavom strašnog suda, nastala krajem 17. veka. Ikonostas je komponovan od ikona iz četiri perioda. Najstarije su ikone apostola sa Hristom, Bogorodicom i sv. Jovanom Krstiteljem, rad iz polovine 16. veka. U Drugom svetskom ratu, manastir nije razoren, ali je opljačkana bogata i vredna manastirska riznica. Manastir je obnovljen.

Picture 

KuvezdinPicture
     Manastirska crkva posvećena je sv. Savi i Simeonu. Prema predanju, manastir je osnovao Stefan Stizanović. Prvi sigurni podaci, međutim, potiču iz 1566-69. Stara manastirska crkva sa dva kubeta zamenjena je novom građevinom 1816. Nova crkva je prizidana uz zvonik, sagrađen 1803. Trostrani manastirski konaci uobličeni su 1810. Ikonostas za staru crkvu slikao je Janko Halkozović 1722, a ikonostas za novu crkvu Pavle Simić između 1847. i 1858. Barokna kapela, na manastirskom groblju, sagrađena je 1788.
     Manastir je razoren u Drugom svetskom ratu i nije obnovljen.

Picture 

Mala RemetaPicture
     Manastirska crkva je posvećena pokrovu Bogorodičinom. Tradicija osnivanja manastira vezuje za srpskog kralja Dragutina. Pouzdane podatke pružaju jedino turski dokumenti, u kojima je manastir prvi put zabeležen sredinom 16. veka. Krajem 17. veka manastir su obnovili izbegli kaluđeri manastira Rače. Na mestu stare crkve, o čijem izgledu nema podataka, sagrađena je nova crkva 1739. Prestone ikone, za ovu crkvu, slikao je Janko Halkozović 1759. U Drugom svetskom ratu delimično su stradali samo dvostrani konaci.


[Muzeji]  [Biblioteke]  [Izdavaštvo]  [Spomenici kulture]  [Arhivi]  [Matica srpska]
[
Manastiri 1]  [Manastiri 2]  [Manastiri 3]  [Manastiri 4]

 

Upišite Vašu email adresu na listu ako želite da Vas obavestimo o novostima  putem elektronske pošte
Subscribe to INFO mailing list

Production by Vojvodina Web Team © 1998.   Last update: 02/10/98